Jumat, 23 April 2010

file:///D:/DATA%20KULIAH/Sifat%20Material/FATIQUE_Rev.ppt

matek 2 teknik mesin


UJIAN TENGAH SEMESTER   TAHUN AJARAN 1999/2000

JURUSAN MESIN S-1 FTI - ISTN

Mata Kuliah
:
Matematika Teknik 2

Hari / Tanggal

:
Selasa / 26 Oktober 1999
W a k t u
:
120   menit
Dosen Penguji
:
Ir. Yunus Yakub, MT


Ir. Madinah


Ir. Harwan Ahyadi
Sifat Ujian
:
BUKA BUKU


PILIH 3 SOAL DARI 4 SOAL BERIKUT :
Mahasiswa   Nomor   Pokok   Ganjil   mengerjakan   soal   a.
Mahasiswa   Nomor   Pokok   GENAP   mengerjakan   soal   b.

1.    Jika  A = 3i –  j – 4 kB = -2 i + 4j - 3k  dan  C = i + 2 j –  k, hitunglah :
a1.                                 b1.      
a2. Cari besar sudut antara A dan B       b2.  Carilah besar sudut antara B dan C

2.  Carilah nilai m bila A = 2m i – 2m j –  dan  B = m i + 3j  - 4 k  saling tegak lurus

3.    Jika  A = 3i –  j – 2 kB = 2 i + 3j + k  dan  C = i + 3 j – 2 k, hitunglah :
a1.                                             b1.      
a2                                   b2.                 
a3                                          b3.

4.    Jika  A= t2 i - t j + (2t+1) k, B = (2t-3) i +  j – t k,  hitunglah :
a1.    pada  t = 1                       b1.  pada  t = 1
a2.    pada t = 1                           b2.    pada t = 1

00000000000   SELAMAT  BEKERJA  00000000000